Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Na początek kilka faktów z historii szacowania nieruchomości dla naświetlenia genezy powstania Stowarzyszenia.
Po wojnie czynności związane z wyceną mienia wykonywali biegli powołani przez wojewodów, wykonujący zawody inżyniera lub technika budownictwa. Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo-polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej powodowały zmian przepisów dotyczących zarówno procesu wyceny jak i wymagań związanych z nadawaniem uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości osobom zajmującym się tym profesjonalnie. W 1992 roku wraz z wprowadzeniem przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa systemu nadawania uprawnień zawodowych, zwanych potocznie w środowisku rzeczoznawców „uprawnieniami państwowymi” spotęgowały się starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się wycenami nieruchomości. Był to wynik szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeba doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność w kilku wskazanych poniżej kierunkach:
- działania na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
- integracja środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych,
- tworzenie sprzyjających warunków dla powstania samorządu zawodowego,
- ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
- kształtowanie zasad etyki zawodowej,
- reprezentowanie Członków Stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Aktualnie liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób i nadal wzrasta.
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia posiadają tytuł zawodowy Rzeczoznawcy Majątkowego i posługują się pieczęciami o ujednoliconym wzorze.

http://lsrm.lodz.pl/sites/default/files/images/Pieczęć%20RM.jpgWzór pieczęci został opracowany i zastrzeżony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie (wzór nr 169667).
Prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM jest przywilejem członków Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.

 

   WAŻNE WYDARZENIA

 

 

 

 

 

     

Zarząd ŁSRM zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu on-line w wymiarze 8 godzin edukacyjnych (8 godz. wykład) na temat:
„PRAWNE I METODYCZNE UWARUNKOWANIA WYCENY NIERUCHOMOŚCI ZE
ZŁOŻAMI KOPALIN ORAZ NIERUCHOMOŚCI ZABYTKOWYCH.”

Wykładowca dr inż. Janusz Jasiński
Termin 5 października 2022r. (środa)
Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9 00
Nawiązanie połączenia, ustalenia techniczne obsługi systemu VMS: godz. 8 55

Program szkolenia, formularz zgłoszeniowy i zaproszenie do pobrania w zakładce "Szkolenia".