Klub Biegłych Sądowych

Klub Biegłych Sądowych został powołany w dniu 3 września 2008r. Klub działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Siedzibą Klubu jest siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Członkami Klubu są biegli ds. szacowania nieruchomości wpisani na listę Sądów Okręgowych w Łodzi, w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim.
Klub ma formułę otwartą tzn. zrzesza rzeczoznawców majątkowych nie tylko należących do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Zadania Klubu zostały sprecyzowane w Regulaminie Klubu.

W szczególności są to:
a)  współpraca z sądami powszechnymi w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów związanych z działalnością biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych,
b)  współpraca z organizacjami zrzeszającymi biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych działającymi na obszarze kraju,
c)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klubu,
d)  propagowanie zasad etyki zawodowej obowiązujących rzeczoznawców majątkowych.

Sprawy Klubu są prowadzone przez Radę Klubu, którą stanowią:
Przewodniczący Klubu – ANDRZEJ ZARYCHTA
Wiceprzewodnicząca Klubu – ANNA KONOPKA
Wiceprzewodniczący Klubu – TOMASZ CIEŚLAK