Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa działa w oparciu o statut Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2018 r.

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa jest powołana w celu :
a)  prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego.
b)  dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażową jest odpłatne.

Skład Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej:
Przewodnicząca Komisji - ZDZISŁAWA LEDZION-TROJANOWSKA
Członek Komisji - KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Członek Komisji - ANNA KONOPKA
Członek Komisji - BARBARA DOMAGAŁA
Członek Komisji - MAGDALENA FRAŃCZUK
Członek Komisji - RENATA SNAWADZKA
Członek Komisji - BARBARA LITWIN
Członek Komisji - JANUSZ OKOŃSKI
Członek Komisji - EUGENIUSZ KUZIOR