Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości

Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości kontynuuje działalność BAZY funkcjonującej od 2003 roku w oparciu o umowę cywilnoprawną Sygnatariuszy
oraz Stowarzyszenia Baza Danych o Łódzkim Rynku Nieruchomości zarejestrowanego w 2015 roku.

Stowarzyszenie jest powołane w celu tworzenia analiz rynku nieruchomości niezbędnych dla potrzeb wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami.

Zadaniami Stowarzyszenia są:
1) Podnoszenie jakości oraz wiarygodności operatów szacunkowych oraz opinii sporządzanych przez rzeczoznawców majątkowych.
2) Pozyskiwanie informacji o rynku nieruchomości w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego w p. 1. 

Narzędziem służącym do realizacji tych zadań jest Baza Informacji o Rynku Nieruchomości tworzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegóły na stronie interentowej  http://www.lsarn.eu