Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Na początek kilka faktów z historii szacowania nieruchomości dla naświetlenia genezy powstania Stowarzyszenia.
Po wojnie czynności związane z wyceną mienia wykonywali biegli powołani przez wojewodów, wykonujący zawody inżyniera lub technika budownictwa. Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo-polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej powodowały zmian przepisów dotyczących zarówno procesu wyceny jak i wymagań związanych z nadawaniem uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości osobom zajmującym się tym profesjonalnie. W 1992 roku wraz z wprowadzeniem przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa systemu nadawania uprawnień zawodowych, zwanych potocznie w środowisku rzeczoznawców „uprawnieniami państwowymi” spotęgowały się starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się wycenami nieruchomości. Był to wynik szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeba doskonalenia zawodowego.

Liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób.

Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność w kilku wskazanych poniżej kierunkach.

- Działanie na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego.
- Integracja środowiska.
- Tworzenie warunków dla powstania samorządu zawodowego.
- Ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
- Kształtowanie zasad etyki zawodowej.
- Reprezentowanie członków stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Od początku istnienia Stowarzyszenia ludzie tworzący tą organizację wykazywali się wysokimi kwalifikacjami, zainteresowaniem zawodem oraz pełnym oddaniem w realizacji celów statutowych.

   WAŻNE WYDARZENIA
 

Zarząd Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Komitet Organizacyjny dziękują wszystkim uczestnikom za aktywny udział w Konferencji.