Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych zostało powołane do życia postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Łodzi w dniu 19 czerwca 1992 roku. Siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych mieści się w Łodzi, przy ulicy Wólczańskiej 51.

Na początek kilka faktów z historii szacowania nieruchomości dla naświetlenia genezy powstania Stowarzyszenia.
Po wojnie czynności związane z wyceną mienia wykonywali biegli powołani przez wojewodów, wykonujący zawody inżyniera lub technika budownictwa. Zmieniająca się od początku lat dziewięćdziesiątych sytuacja gospodarczo-polityczna kraju, jak również tworzenie się gospodarki rynkowej powodowały zmian przepisów dotyczących zarówno procesu wyceny jak i wymagań związanych z nadawaniem uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości osobom zajmującym się tym profesjonalnie. W 1992 roku wraz z wprowadzeniem przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa systemu nadawania uprawnień zawodowych, zwanych potocznie w środowisku rzeczoznawców „uprawnieniami państwowymi” spotęgowały się starania grupy łódzkich rzeczoznawców majątkowych pragnących stworzenia ram organizacyjnych dla działania coraz większej grupy ludzi zajmujących się wycenami nieruchomości. Był to wynik szybko zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeba doskonalenia zawodowego.

Stowarzyszenie w trakcie swego istnienia rozwijało swą działalność w kilku wskazanych poniżej kierunkach:
- działania na rzecz rozwoju zawodu rzeczoznawcy majątkowego,
- integracja środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych,
- tworzenie sprzyjających warunków dla powstania samorządu zawodowego,
- ochrona praw zawodowych i podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia,
- kształtowanie zasad etyki zawodowej,
- reprezentowanie Członków Stowarzyszenia wobec organów i instytucji lokalnych oraz na forum Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Aktualnie liczba członków Stowarzyszenia przekroczyła już 100 osób i nadal wzrasta.
Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia posiadają tytuł zawodowy Rzeczoznawcy Majątkowego i posługują się pieczęciami o ujednoliconym wzorze.

http://lsrm.lodz.pl/sites/default/files/images/Pieczęć%20RM.jpgWzór pieczęci został opracowany i zastrzeżony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie (wzór nr 169667).
Prawo do posługiwania się pieczęcią Rzeczoznawcy Majątkowego z logo PFSRM jest przywilejem członków Stowarzyszeń sfederowanych w PFSRM.

 

   WAŻNE WYDARZENIA

I.

W dniu 15 kwietnia 2021r. (czwartek) odbędzie się szkolenie online w wymiarze 4 godzin edukacyjnych „Budowlany proces inwestycyjny po zmianie prawa budowlanego”

Wykładowca dr inż. Zdzisława Ledzion-Trojanowska - rzeczoznawca majątkowy nr uprawnień MGPiB 414, inżynier budownictwa, doktor nauk technicznych, wieloletni pracownik naukowy Katedry Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej. Uprawnienia do wyceny nieruchomości posiada od 1993r. W latach 1994-2001 współorganizatorka i pierwsza Przewodnicząca Komisji Arbitrażowej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PFSRM). W latach 1993-2006 założycielka i Prezes Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, a obecnie Prezes Honorowy Stowarzyszenia. Od 2004r. do 2012r. Przewodnicząca Rady Naukowo Programowej PFSRM. Od 1996r. najpierw współwłaściciel firm VALOR Instytut Nieruchomości s.c .i VALOR Obsługa Nieruchomości s.c. a obecnie właściciel kancelarii rzeczoznawców majątkowych VALOR ADVISOR. Jest biegłą sądową Sądu Okręgowego w Łodzi..

Program szkolenia
1. Podstawowe pojęcia i definicje z prawa budowlanego
2. Organizacja budowlanego procesu inwestycyjnego po zmianie "Prawa budowlanego "od 19 września 2020 r
2.1. Etapy budowlanego procesu inwestycyjnego i jego uczestnicy
2.2. Postępowanie administracyjne w poszczególnych etapach procesu budowlanego
2.2.1. Pozwolenie na budowę
2.2.2. Pozwolenie na użytkowanie
2.2.3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu
2.2.4. Rozbiórka obiektu
3. Budynek bez ważnego pozwolenia na budowę
3.1. Samowola budowlana i procedura jej legalizacji po zmianie prawa budowlanego
3.2. Decyzja o pozwoleniu na budowę utraciła ważność
3.3. Przeniesienie pozwolenia na budowę /cesja decyzji/
4. Budynek bez pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu budowy
4.1. Procedura legalizacji użytkowania obiektu
4.2. Kary z tytuły nielegalnego użytkowania obiektu
5. Istotne i nieistotne odstąpienia od projektu (art. 36 a Pr. Bud.)
6. Podsumowanie

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, oraz zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. Szkolenie ma na celu doskonalenie kwalifikacji zawodowych, o których mowa w art. 175 ust.2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Rozpoczęcie szkolenia o godz. 9,00. Nawiązanie połączenia, ustalenia techniczne obsługi systemu VMS o godz. 8,55.

Formularz zgłoszeniowy (do pobrania w zakładce „szkolenia”) należy przesłać na adres e-mail lsrm@lsrm.lodz.pl do dnia 10 kwietnia 2021 r. 

 

II.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. (sobota) w trybie online z wykorzystaniem systemu VMS odbędzie się XXXII Walne Zgromadzenie ŁSRM.

Będzie to zgromadzenie wyborcze, które wyłoni władze Stowarzyszenia na następną kadencję.

Przyjęty tryb onlene przeprowadzenia zebrania jest zgodny ze Statutem (§ 31a) zatwierdzonym na ostatnim Walnym Zgromadzeniu , a także przepisami ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (art. 10 ust. 1a-1e).

Do wszystkich członków zostanie wysłane zawiadomienie wraz z porządkiem obrad co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.