Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Klub Biegłych Sądowych

Klub Biegłych Sądowych został powołany w dniu 3 września 2008r. Klub działa pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Siedzibą Klubu jest siedziba Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.
Członkami Klubu są biegli ds. szacowania nieruchomości wpisani na listę Sądów Okręgowych w Łodzi, w Sieradzu i w Piotrkowie Trybunalskim.
Klub ma formułę otwartą tzn. zrzesza rzeczoznawców majątkowych nie tylko należących do Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

W szczególności są to:
a) współpraca z sądami powszechnymi w zakresie rozwiązywania wszelkich problemów związanych z działalnością biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych,
b) współpraca z organizacjami zrzeszającymi biegłych sądowych – rzeczoznawców majątkowych działającymi na obszarze kraju,
c) podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Klubu,
d) propagowanie zasad etyki zawodowej obowiązujących rzeczoznawców majątkowych.

Sprawy Klubu są prowadzone przez Radę Klubu
Przewodniczący – Andrzej Zarychta
Członek Rady Klubu – Annę Konopkę
Członek Rady Klubu – Tomasz Cieślak