Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Aktualności

1) Zgodnie z Ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarcze nieruchomościami jedynymi osobami uprawnionymi do sporządzania opinii o wartości nieruchomości są rzeczoznawcy majątkowi posiadający uprawnienia do szacowania nieruchomości nadane w trybie tejże ustawy.

Art. 156.

 1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Art. 174.

 1. Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w niniejszej ustawie.
 2. Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów rozdziału 4 niniejszego działu.
 3. Rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.
  3a. Rzeczoznawca majątkowy może sporządzać opracowania i ekspertyzy, niestanowiące operatu szacunkowego, dotyczące:
  1) rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku;
  2) efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju;
  3) skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych;
  4) oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali;
  5) bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości;
  6) określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora;
  7) wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
  8) wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

2) Formę i treść operatu szacunkowego regulują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 roku w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

3) Został opublikowany bardzo ważny wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 5 kwietnia 2012 r. II CSK 369/11.
Wyciąg:

 1. Przyjąć należy, co podkreśla także pozwany w odpowiedzi na skargę, że w kwestiach porównawczych nieruchomości wystarczy ich należyty opis czyli powierzchnia, przeznaczenie, stan prawny oraz inne cechy. Nie są jednak potrzebne dane identyfikacyjne, których ujawnienie wkraczałoby już w sferę zastrzeżoną tajemnicą zawodową rzeczoznawcy, o której mowa w art. 175 ust. 3 u.g.n.
 2. Do zweryfikowania poprawności operatu i opinii biegłego rzeczywista identyfikacja nieruchomości porównywanych nie jest wcale potrzebna.

Pełna treść wyroku w załączniku.

 

 

Załącznik:
Wyrok II CSK 369-11.pdf