Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Praktyki zawodowe

System praktyk zawodowych funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).

W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się z Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych Mateuszem Bielewskim, tel. kom. 663 258 909, e-mail: m.bielewski@op.pl

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć:

 1. Pisemną zgodę prowadzącego.
 2. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez prowadzącego.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez praktykanta.
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
 7. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny lub dokument potwierdzający ich odbywanie przez kandydata.
 8. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyk na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574. Od dnia 1 marca 2022 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 169,88 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2021, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2022r.
 9. Dowód wniesienia opłaty 500 zł za koordynację praktyk zawodowych na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. Nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.
 10. Umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego wraz z parafowanymi załącznikami nr 1, 2 i 3.
 11. Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową.
 12. Zgłoszenie osoby uprawnionej.
 13. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej.

Jeżeli rzeczoznawca związany jest już umową, o której mowa w pkt. 10, dokumentów wymienionych w pkt. od 10 do 13 nie składa się ponownie.

Aktualną wysokość opłaty za wydanie dziennika praktyk, opis przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

Załączniki do pobrania:

 1. Druki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12.
 2. Zasady prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM.

 

 

Załącznik:
1. Zgoda na prowadzenie praktyki.pdf
2. PFSRM – wniosek o odbycie praktyki zawodowej.pdf
3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników_praktyk PFSRM.pdf
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestników_praktyk PRAKTYKANT PFSRM.pdf
5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie.pdf
6. Oświdczenie o zapoznaniu się i akceptacji Zasad.pdf
10. Umowa – prowadzący praktykę.pdf
11. PFSRM – wniosek – zgłoszenie.pdf
12. PFSRM – zgłoszenie osoby uprawnionej_0.pdf
Zasady prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM.pdf