Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Jak zostać członkiem ŁSRM ?

Trzeba wypełnić deklarację członkowską, dołączyć życiorys zawodowy i złożyć oba dokumenty w sekretariacie Stowarzyszenia.
Decyzję o przyjęciu podejmie Zarząd na najbliższym zebraniu.

Zgodnie ze Statutem ŁSRM:

§ 12 Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

§ 13 Tryb przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia:

 1. przyjęcie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego poparty dokumentami o posiadaniu uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości,
 2. decyzję o przyjęciu zainteresowanego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 17 Obowiązki członków założycieli, członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia:

 1. przestrzeganie Statutu, Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia,
 2. przestrzeganie “Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych” PFSRM,
 3. aktywny udział w pracach Stowarzyszenia poprzez realizowanie planów uchwalanych przez Zarząd,
 4. przestrzeganie postanowień Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia,
 5. współdziałanie z Komisją Arbitrażową Federacji w przypadku toczącego się w jego sprawie postępowania,
 6. doskonalenie swojej wiedzy w ramach systemu Ustawicznego Kształcenia Rzeczoznawców,
 7. terminowe opłacanie składek członkowskich i uchwalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 8. proponowanie swojego wynagrodzenia na poziomie godnym wartości pracy rzeczoznawcy majątkowego.

§ 18 Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wypowiedzenia lub śmierci,
 2. na wniosek Komisji Etyki Zawodowej za działalność na szkodę Stowarzyszenia, naruszania norm etyki zawodowej lub niewypełnienia obowiązków określonych w § 17.
 3. nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym, pogłębić wiedzę przez udział w szkoleniach i warsztatach, wspierać się wzajemnie w trudnych chwilach, spędzić wolny czas na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Aby zostać członkiem ŁSRM nie trzeba wnosić opłaty wpisowej. Jedynym kosztem są składki miesięczne w wysokości 50 zł.

Już po roku przynależności do ŁSRM możesz zostać Sygnatariuszem Bazy Informacji o Rynku Nieruchomości prowadzonej przez Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości.
Szczegóły na stronie http://www.lsarn.eu

 

 

W załączeniu:
Deklaracja członkowska

Załącznik:
Deklaracja Członkowska ŁSRM – 2019r.pdf
Deklaracja Członkowska ŁSRM – 2019r.doc