Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Standardy

Standardy zawodowe

Standardy to dorobek środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Pierwsze Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w maju 1995 roku a ostatnie wydanie ósme poszerzone ukazało się w czerwcu 2004 roku.

Począwszy od 2007 roku funkcjonowały Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW PFSRM) jako zasady dobrej praktyki, normy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

W dniu 14 grudnia 2021 r. Rada Krajowa PFSRM zmieniła nazwę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny na Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zmiany dokonano w zgodzie w art. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu:

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815 i 1551) wprowadza się następujące zmiany:
31) w art. 175:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.”,
b) uchyla się ust. 6;

Tym samym przywrócono stan z 1995 roku kiedy zostały opublikowane pierwsze Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Zgodnie z §17 Statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członkowie zobowiązani są do przestrzegania standardów uchwalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

W skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wchodzą obecnie:

Krajowe Standardy Wyceny – Podstawowe (KSWP):
KSWP – Ogólne reguły postępowania.
KSWP – Wartość Rynkowa – po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Krajowe Standardy Wyceny – Specjalistyczne (KSWS):

KSWS – Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.
KSWS – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.
KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
KSWS – Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.
KSWS – Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.
KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.
KSWS – Wycena nieruchomości rolnych.

Noty Interpretacyjne (NI):
NI – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości.
NI – Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości.
NI – Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości.

Pełna informacja i standardy do pobrania znajdują się na stronie :
Standardy Zawodowe Polskiej Federacji (pfsrm.pl)

 

Załącznik:

KSWP – Ogólne reguły postępowania.pdf
KSWP – Wartość rynkowa – po zmianie uogn.pdf
KSWS – Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności.pdf
KSWS – Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw.pdf
KSWS – Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.pdf
KSWS – Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie.pdf
KSWS – Wycena nieruchomości rolnych.pdf
KSWS – Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urzązeń na potrzeby sprawozdań finansowych.pdf
KWSW – Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.pdf
NI – Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 39_2009 z dnia 22.09.2009 r.].pdf
NI – Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.03.2009 r., w. 08.08.2014].pdf
NI – Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości [Uchwała RK nr 27_08 z 09.12.2008 r., obowiązuje od 01.06.2009 r., w. 08.08.2014 r.].pdf