Członek Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Bądź świadomy swoich umiejętności - nie podejmuj się zadań wykraczających poza Twoje kompetencje i możliwości
Dbaj o godność zawodu zarówno w działalności zawodowej, jak i w życiu prywatnym
Działaj rzetelnie ze świadomością, że obowiązuje Cię zasada bezstronności i poszanowania prawa
Działaj otwarcie i przejrzyści, wykonując powierzone Ci zadania w sposób czytelny i zrozumiały
Miej odwagę reagować na nagatywne zjawiska, szczególnie jeśli przypuszczasz, że inny rzeczoznawca nie przestrzega zasad etyki zawodowej
Wykonuj czynności zawodowe według najlepszej wiedzy i woli, z należytą dokładnością i starannością
Bądź odpowiedzialny za powierzone Ci przez klienta zadanie, nie obiecuj więcej niż możesz i powinieneś wykonać
Bądź zawsze obiektywny - udzielaj uczciwych i niezależnych porad
Postępuj uczciwie wobec klienta, aby mógł w pełni polegać na tym co robisz, przestrzegaj jego prawa do poufności
Bądź świadom wartości swojej pracy, nie proponuj wynagrodzenia niegodnego Twojego działa

ul. Wólczańska 51, 90-608 Łódź
Identyfikator P-470032958, NIP: 727-17-52-709
tel.: +48 42 633 32 37; +48 42 630 79 02
e-mail: lsrm@lsrm.lodz.pl
Bank: PKO BP SA I Oddział w Łodzi,
nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa działa w oparciu o statut Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych i regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2018 r.

Komisja Pojednawczo-Arbitrażowa jest powołana w celu:
a) prowadzenia mediacji w sprawach wyceny nieruchomości w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. kodeks postępowania cywilnego.
b) dokonywania ocen prawidłowości sporządzenia operatów szacunkowych w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Postępowanie przed Komisją Pojednawczo-Arbitrażową jest odpłatne.

Skład Komisji Pojednawczo-Arbitrażowej:
Przewodnicząca Komisji – RENATA SNAWADZKA
Z-ca Przewodniczącej Komisji – EUGENIUSZ KUZIOR
Członek Komisji – ANNA KONOPKA
Członek Komisji – MAGDALENA FRAŃCZUK
Członek Komisji – KATARZYNA WRÓBLEWSKA
Członek Komisji – JOLANTA GALIA
Członek Komisji – KRYSTYNA ŁUCZAK
Członek Komisji – MAGDA STĘPNIAK

 

 

Załącznik:
Regulamin działania KP-A – 2020 r.pdf