Praktyki zawodowe

Od 2009 r. funkcjonuje w ŁSRM system praktyk zawodowych, który został znowelizowany i dostosowany do obowiązującego Rozporządzenia z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).

W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych pełni funkcję koordynatora praktyk zawodowych, czego praktycznym wyrazem jest przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM". Szczegółowe informacje na temat praktyki zawodowej, opis aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się ustanowionym przy naszym Stowarzyszeniu Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych:

Mateusz Bielewski, tel. kom. 663 258 909, email: m.bielewski@op.pl

Dokumenty należy składać w Biurze Stowarzyszenia, tel. (42) 633 32 37, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51, pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00.

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę w zakresie szacowania nieruchomości, po uprzednim kontakcie z Pełnomocnikiem, składa w siedzibie Stowarzyszenia
1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej ze wskazaniem osoby wyrażającej zgodę na prowadzenie praktyki. (Druk nr 1 - do pobrania)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej. (Druk nr 2 - do pobrania)
3. Podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1 i 2 do tej umowy. (Druk nr 3 - do pobrania)
4. Oświadczenie kandydata i prowadzącego o zapoznaniu się i akceptacji "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych". (Druk nr 4 - do pobrania)
5. Zgodę na prowadzenie praktyki. (Druk nr 5 - do pobrania)
6. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych prowadzącemu praktykę.
7. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny przez kandydata.
8. Dowód wniesienia opłaty w aktualnie obwiązującej wysokości podanej przez Pełnomocnika, tytułem ”wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie ul. Nowogrodzka 50 nr: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.
9. Dowód wniesienia opłaty 500 zł tytułem ”koordynacji praktyk zawodowych” na konto Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi ul. Wólczańska 51 nr: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.

W sytuacji, gdy prowadzący praktykę związany jest umową, o której mowa w pkt. 3, osoba zamierzająca rozpocząć praktykę nie składa dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3.

W braku możliwości wskazania prowadzącego praktykę, który wyraził zgodę na jej prowadzenie, osoba zamierzającą rozpocząć praktykę zawodową może złożyć wniosek o zaproponowanie prowadzącego praktykę spośród podmiotów wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową. Złożenie wniosku nie daje gwarancji wyznaczenia prowadzącego praktykę przez PFSRM.

Załączniki do pobrania:
1.  Zasady prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
2.  Druki nr 1, 2, 3, 4, 5.
3.  Wzór harmonogramu praktyki.