Praktyki zawodowe

Od 2009 r. funkcjonuje w ŁSRM system praktyk zawodowych, który został znowelizowany i dostosowany do obowiązującego Rozporządzenia z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).

W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową. Łódzkie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych pełni funkcję koordynatora praktyk zawodowych, czego praktycznym wyrazem jest przyjęcie przez Zarząd Stowarzyszenia "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM". Szczegółowe informacje na temat praktyki zawodowej, opis aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się ustanowionym przy naszym Stowarzyszeniu Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych:

Mateusz Bielewski, tel. kom. 663 258 909, email: m.bielewski@op.pl

Dokumenty należy składać w Biurze Stowarzyszenia, tel. (42) 633 32 37, 90-608 Łódź, ul. Wólczańska 51, pn. - pt. w godz. 10:00 - 16:00.

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę w zakresie szacowania nieruchomości, po uprzednim kontakcie z Pełnomocnikiem, składa w siedzibie Stowarzyszenia:
1. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika praktyki zawodowej ze wskazaniem osoby wyrażającej zgodę na prowadzenie praktyki. (Druk nr 1 - do pobrania)
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej. (Druk nr 2 - do pobrania)
3. Podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych wraz z wypełnionymi załącznikami nr 1, 2 i 3 do tej umowy. Proszę zwrócić uwagę na treść § 11. (Druk nr 3 - do pobrania)
4. Oświadczenie kandydata i prowadzącego o zapoznaniu się i akceptacji "Zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych".        (Druk nr 4 - do pobrania)
5. Zgodę na prowadzenie praktyki. (Druk nr 5 - do pobrania)
6. Zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażone przez prowadzącego i praktykanta. (Druk nr 6 oraz druk nr 7 – do pobrania)
7. Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową (Druk nr 8 - do pobrania)
8. Zgłoszenie osoby uprawnionej (Druk nr 9 - do pobrania)
9. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej.
10. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny przez kandydata.
11. Dowód wniesienia opłaty w aktualnie obwiązującej wysokości podanej przez Pełnomocnika, tytułem ”wydania dziennika praktyk" na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie ul. Nowogrodzka 50 nr: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.
12. Dowód wniesienia opłaty 500 zł tytułem ”koordynacji praktyk zawodowych” na konto Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi ul. Wólczańska 51 nr: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.

Jeżeli prowadzący praktykę nie jest jeszcze związany umową z PFSRM powinien oprócz załączników do umowy dodatkowo wypełnić zgłoszenie prowadzącego praktykę (druk nr 8 – do pobrania) oraz zgłoszenie osoby uprawnionej (druk nr 9 – do pobrania). W sytuacji, gdy prowadzący praktykę związany jest umową, o której mowa w pkt. 3, osoba zamierzająca rozpocząć praktykę nie składa dokumentów wymienionych w pkt. 3, 7 i 8.

W braku możliwości wskazania prowadzącego praktykę, który wyraził zgodę na jej prowadzenie, osoba zamierzającą rozpocząć praktykę zawodową może złożyć wniosek o zaproponowanie prowadzącego praktykę spośród podmiotów wpisanych na listę prowadzących praktykę zawodową. Złożenie wniosku nie daje gwarancji wyznaczenia prowadzącego praktykę przez PFSRM.

Lista członków ŁSRM posiadających status osoby uprawnionej zgłoszonej do prowadzenia praktyki zawodowej (stan na 28.11.2018 r.):

 1. Cegielski Jan
 2. Frańczuk Magdalena
 3. Juraś Jan
 4. Kaniewska Małgorzata
 5. Kołodziejczyk Robert
 6. Kuryłowicz Krzysztof
 7. Marchewka Tadeusz
 8. Miłosz Barbara
 9. Lasota Milena
 10. Niewiadomska Ewa
 11. Prażuch Karolina
 12. Tylman Grzegorz

Załączniki do pobrania:
1.  Zasady prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
2.  Druki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3.  Wzór harmonogramu praktyki.