Praktyki zawodowe

System praktyk zawodowych funkcjonuje zgodnie z Rozporządzeniem z Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328 ze zm.).
W obowiązującym systemie funkcję organizatora praktyk zawodowych pełni PFSRM, która tworzy i aktualizuje listę prowadzących praktykę zawodową.

W sprawach związanych z praktykami należy kontaktować się z Pełnomocnikiem PFSRM ds. praktyk zawodowych Mateuszem Bielewskim, tel. kom. 663 258 909, email: m.bielewski@op.pl

Osoba zamierzająca rozpocząć praktykę powinna przedłożyć:

 1. Pisemną zgodę prowadzącego.
 2. Wniosek o odbycie praktyki zawodowej i wydanie dziennika.
 3. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez prowadzącego.
 4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną przez praktykanta.
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej.
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się oraz akceptacji zasad prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy Łódzkim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych.
 7. Kopię świadectwa ukończenia studiów z zakresu wyceny lub dokument potwierdzający ich odbywanie przez kandydata.
 8. Dowód wniesienia opłaty za wydanie dziennika praktyk na rzecz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w Warszawie. Nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574.
 9. Dowód wniesienia opłaty 500 zł za koordynację praktyk zawodowych na rzecz Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Łodzi. Nr konta: 11 1020 3352 0000 1102 0010 6732.
 10. Umowę z PFSRM w sprawie prowadzenia praktyk zawodowych podpisaną w dwóch egzemplarzach przez prowadzącego wraz z parafowanymi załącznikami nr 1, 2 i 3.
 11. Zgłoszenie prowadzącego praktykę zawodową.
 12. Zgłoszenie osoby uprawnionej.
 13. Kopię świadectwa nadania uprawnień zawodowych osobie uprawnionej.

Jeżeli rzeczoznawca związany jest już umową, o której mowa w pkt. 10, dokumentów wymienionych w pkt. od 10 do 13 nie składa się ponownie.

Aktualną wysokość opłaty za wydanie dziennika praktyk, opis przepisów prawa oraz wymogów i procedur znajdziecie Państwo na stronie internetowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, w zakładce praktyki zawodowe.

Załączniki do pobrania:
1.  Druki nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12.
2.  Zasady prowadzenia i odbywania praktyk zawodowych przy ŁSRM.