Standardy zawodowe

Standardy to dorobek środowiska zawodowego rzeczoznawców majątkowych.

Pierwsze Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych zostały wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w maju 1995 roku a ostatnie wydanie ósme poszerzone ukazało się w czerwcu 2004 roku.

Począwszy od 2007 roku funkcjonowały Powszechne Krajowe Zasady Wyceny Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (PKZW PFSRM) jako zasady dobrej praktyki, normy zawodowej rzeczoznawcy majątkowego.

W dniu 14 grudnia 2021 r. Rada Krajowa PFSRM zmieniła nazwę Powszechnych Krajowych Zasad Wyceny na Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Zmiany dokonano w zgodzie w art. 1 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu :
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz z 2021 r. poz. 11, 234, 815 i 1551) wprowadza się następujące zmiany:
31) w art. 175:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości.”,
b) uchyla się ust. 6;

Tym samym przywrócono stan z 1995 roku kiedy zostały opublikowane pierwsze Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Zgodnie z §17 Statutu Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych członkowie zobowiązani są do przestrzegania standardów uchwalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych .

W skład Standardów Zawodowych Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych wchodzą obecnie:

Krajowe Standardy Wyceny – Podstawowe (KSWP):
KSWP - Ogólne reguły postępowania.
KSWP - Wartość Rynkowa - po zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami

Krajowe Standardy Wyceny – Specjalistyczne (KSWS):
KSWS - Wycena nieruchomości gruntowych ze złożami kopalin objętymi własnością nieruchomości gruntowej.
KSWS - Określanie wartości służebności przesyłu i wynagrodzenia za jej ustanowienie oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych.
KSWS - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych
KSWS - Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw .
KSWS - Wycena praw do nieruchomości oraz maszyn i urządzeń na potrzeby sprawozdań finansowych.
KSWS - Wycena nieruchomości rolnych.

Noty Interpretacyjne  (NI):
NI    -        Zastosowanie podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości,
NI    -        Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości,
NI    -        Zastosowanie metody pozostałościowej w wycenie nieruchomości,

Pełna informacja i standardy do pobrania znajdują się na stronie :
Standardy Zawodowe Polskiej Federacji (pfsrm.pl)

Uwaga :
Zgodnie art. 10 ustawy z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw, w brzmieniu :
1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 159 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 159 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, oraz mogą być zmieniane na podstawie art. 159 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. Standardy zawodowe ustalone oraz ogłoszone na podstawie art. 175 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

nadal obowiązuje Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych nr 1 „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności” opublikowany w Dzienniku Urzędowym Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 2017 r. poz. 59 z dnia 1 września 2017 r.