Jak zostać członkiem ŁSRM ?

Trzeba wypełnić deklarację członkowską, dołączyć życiorys zawodowy i złożyć oba dokumenty w sekretariacie Stowarzyszenia.
Decyzję o przyjęciu podejmie Zarząd na najbliższym zebraniu.

Zgodnie ze Statutem ŁSRM :
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.
§ 13
Tryb przyjmowania w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia:
1.  przyjęcie następuje na pisemny wniosek zainteresowanego poparty dokumentami o posiadaniu uprawnień zawodowych z zakresu szacowania nieruchomości,
2.  decyzję o przyjęciu zainteresowanego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
§ 17
Obowiązki członków założycieli, członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Stowarzyszenia:
1.  przestrzeganie Statutu, Regulaminu i Uchwał Stowarzyszenia,
2.  przestrzeganie “Standardów Zawodowych Rzeczoznawców Majątkowych” PFSRM, 
3.  aktywny udział w pracach Stowarzyszenia poprzez realizowanie planów uchwalanych przez Zarząd,
4.  przestrzeganie postanowień Walnego Zgromadzenia i Zarządu Stowarzyszenia,
5.  współdziałanie z Komisją Arbitrażową Federacji w przypadku toczącego się w jego sprawie postępowania,
6.  doskonalenie  swojej wiedzy w ramach systemu Ustawicznego Kształcenia Rzeczoznawców,
7.  terminowe opłacanie składek członkowskich i uchwalonych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
8.  proponowanie swojego wynagrodzenia na poziomie godnym wartości  pracy rzeczoznawcy majątkowego.
§ 18
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1.  dobrowolnego wypowiedzenia lub śmierci,
2.  na wniosek Komisji Etyki Zawodowej za działalność na szkodę Stowarzyszenia, naruszania norm etyki zawodowej lub niewypełnienia obowiązków określonych w § 17.
3.  nie opłacania składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Zapraszamy wszystkich rzeczoznawców , którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym, pogłębić wiedzę przez udział w szkoleniach i warsztatach , wspierać się wzajemnie w trudnych chwilach, spędzić wolny czas na imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Aby zostać członkiem ŁSRM nie trzeba wnosić opłaty wpisowej. Jedynym kosztem są składki miesięczne w wysokości 50 zł.

Już po roku przynależności do ŁSRM możesz zostać Sygnatariuszem Bazy Informacji o Rynku Nieruchomości prowadzonej przez Łódzkie Stowarzyszenie Analityków Rynku Nieruchomości.
Szczegóły na stronie http://www.lsarn.eu

 

W załączeniu :
Deklaracja członkowska